هدر سایت
- -

استفاده از ولوم نباید باعث افت شود

استفاده از ولوم در تلاوت باید به اندازه باشد. استفاده بیش از حد ولوم در یک قطعه لحنی باعث افت آن خواهد شد. این مسئله باعث افت جذابیت آن هم خواهد شد. کم کردن دائم از حجم صدا باید مورد توجه قاری قرار گیرد