هدر سایت
- -

اشکال مختلف اجرای درجات در مقام

اجرای درجات در یک مقام می تواند به اشکال زیر باشد:

الف): پویشی یا مدرج – به ترتیب از ۱ به ۸ و بالعکس

ب): پویشی – پرشی – به ترتیب از ۱ به ۴ و انتقال به ۸ و بالعکس

ج): پرشی – پویشی – ۱ به ۵ و به ترتیب ۵ تا ۸ و بالعکس

د): پرشی – پرشی – ۱ به ۵ و ۵ به ۸ و بالعکس

ذ): پرشی – پویشی – پرشی – ۱ به ۴، ۴ به ۵ و ۵ به ۸

ر): پرشی – ۱ به ۴ – ۱ به ۵ – ۱ به ۸ و بالعکس