هدر سایت
- -

اصلاح میمیک صورت

در اجرای بیشتر تحریرها باید میمیک صورت را اصلاح کرد. بیشتر تحریرهای عربی (عُرَب) در فضای جلوی دهان و همراه با ولوم صدا و با سرعت زیاد و به صورت ریز اجرا می شوند. برای ایجاد ویژگی های مذکور باید حالت خنده درون و حالت استفالی دهان همواره مورد توجه قرار گیرد.