هدر سایت
- -

اصل تمرکز در یادگیری

از مهمترین موضوعاتی که در فرایند تقلید باید مورد دقت قرار گیرد، وجود اصل تمرکز در یادگیری است و تمرکز در یادگیری جز با تکرار و ممارست حاصل نخواهد شد. از آسیب های تقلید، پراکنده کار کردن و بی برنامه کار کردن است که منجر به مخدوش شدن ذهن در فرایند یادگیری می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید