هدر سایت
- -

اصل صحت در لحن

در ارزیابی کیفیت لحن، اولین مؤلفه ارزیابی، موضوع صحت است. منظور از صحت، اجرای صحیح و سالم است. صحت در قرائت های تقلیدی شامل شباهت اجرا و اجرای دقیق کارهای لحنی و در قرائت های غیرتقلیدی نیز اجرای صحیح فواصل نغمه است.