هدر سایت
- -

افزایش دامنه کمی نغمات

افزایش دامنه کمی نغمات بدون توجه به مسائل کیفی و فنی تنغیم از ارزش زیادی برخوردار نیست.