جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

افزایش و کاهش سرعت تحریرها عامل جذابیت

افزایش و کاهش سرعت تحریرها در جذابیت تحریرها نقش اساسی دارد. لذا قاری باید توانایی تند و کندکردن تحریرها داشته باشد.