هدر سایت
- -

افعال تلاوت

یکی از موضوعات مربوط به افعال تلاوت آن است که نحوه حرکت بدن قاری نباید همراه با حرکات زائد و صدای تنفس وی نیز نباید شنیده شود.