هدر سایت
- -

انتخاب سرعت

انتخاب سرعت از مؤلفات بسیار مهم و اولیه تنغیم است. در انتخاب سرعت باید به توانمندی های صوتی متناسب توانمندی های صوتی توجه گردد.