هدر سایت
- -

انواع تحریر

تحریرها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف): تحریرهای ملودیک

ب): تحریرهای غیرملودیک