یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

انواع ضرب در کلمات

 

 

ضرب در حروف، کلام را نافذ می کند و تأثیرگذاری آن را افزایش می دهد. ضرب به ۳ قسمت تقسیم می شود:

۱ – ضرب ضعیف

صرف نیرو به میزانی کمتر از حق ادای حرف را ضرب ضعیف می گویند. ضرف ضعیف عموما در گفتار روزانه انجام می شود.

۲ – ضرب متوسط یا منطقی

صرف نیرو به میزان و اندازه منطقی برای ادای حرف را ضرب منطقی می گویند.

۳ – ضرب قوی یا خشن

صرف نیرو بیش از اندازه و میزان برای ادای حرف را ضرب خشن می گویند.