هدر سایت
- -

انوع استعاذه به لحاظ تعداد درجات صوتی

به لحاظ تنغیم، جمله استعاذه می تواند در چهار حالت اجرا شود:

الف): یک نتی مانند استاد مصطفی اسماعیل                                 ب): دو نتی مانند استاد منشاوی

ج): سه نتی مانند استاد غلوش                                                    د): چهارنتی مانند استاد محمد رفعت