هدر سایت
- -

اهمیت اجرای قطعات اوج

اجرای قطعات اوج از سه منظر دارای اهمیت است:

الف): اضافه شدن مهارتهای حرفه ای تر به صدا

ب): ایجاد جاذبه و تهییج

پ): ارتقاء قدرت تنغیم