هدر سایت
- -

اهمیت استفاده از فن کرشندو و دکرشندو

استفاده از فن کرشندو و دکرشندو در تلطیف صدا و پردازش صدا نقش مهمی دارد. این دو فن از تکنیک های ولوم صدا محسوب می شوند.