هدر سایت
- -

اهمیت انتخاب سبک های قابل پیش بینی

انتخاب سبکهایی که بافت موسیقایی آن قابل پیش بینی است، یادگیری آن را راحتتر و نتیجه مطلوب تری به دنبال خواهد داشت.