هدر سایت
- -

اهمیت تقلید

تقلید به منزله طرح و الگوی لحنی است و متعلم با تقلید، طراحی موسیقایی را قدم به قدم فرا می گیرد.