هدر سایت
- -

اهمیت تلوین

یکی از تکنیک های فنی لحن، وجود مهارت تلوین است که موجب تحرک تلاوت می گردد.