هدر سایت
- -

اهمیت توجه به وجود هرگونه تنش در صدا

هرگونه تنش در صدا موجب می شود جاذبه در اجرا کم شده و تسلط خواننده نسبت به اجرای بعضی از مهارتها مانند تحریر، داینامیک و … کاهش پیدا می کند. همچنین این موضوع موجب می شود ذهن خواننده به درستی کار نکند و نتواند کار موسیقایی خود را به درستی کنترل کند.