هدر سایت
- -

اهمیت داشتن نفس مطلوب

کاهش کیفیت طنین صدا در طول اجرای هر جمله لحنی یکی از نشانه های عدم کنترل بر تنفس است.