هدر سایت
- -

اهمیت درجه تونیک

اولین عامل کیفی در اجرا، توجه به درجه تونیک است زیرا موضوعاتی مانند کیفیت و کمیت مدولاسیون، میزان مساحت صدا، انعطاف صدا و مدت صوت را تحت تأثیر مستقیم می گذارد