هدر سایت
- -

اهمیت رشاقه الاداء

چابکی و وجود رشاقه در اداء جزو اولین مهارتهای لفظ لحنی می باشد.