هدر سایت
- -

اهمیت سرعت انتقالات

سرعت انتقال بین درجات صدا در ارتقاء کیفیت تنغیم و انعطاف صدا نقش مهمی دارد.