هدر سایت
- -

اهمیت سرعت مناسب در تلاوت

بهره گیری از سرعت مناسب در تلاوت باعث بروز مهارت های تنغیمی بیشتر و اجرای کارهای تخصصی تر و مهارتی در لحن می شود.