هدر سایت
- -

اهمیت شناخت جنس

جنس، ابراز تحلیل و بررسی مقامات است و شناخت آن لازم و ضروری می باشد.