هدر سایت
- -

اهمیت شناخت فضاهای رزونانس

شناخت فضاهای رزونانس برای موضوع پردازش صدا بسیار لازم و ضروری است. عدم شناخت در تلفظ و صفات حروف از مهمترین دلایل نقص در پردازش صدا می باشد.