هدر سایت
- -

اهمیت شناخت محدوده مطلوب صدا

بسیار حائز اهمیت است که پس از شناخت محدوده مطلوب صدا، تکنیک های مخصوص به آن را نیز شناخت و تلاش نمود تا آن قسمت مطلوب را تقویت کرد.