هدر سایت
- -

اهمیت فعال بودن میمیک صورت

فعال بودن میمیک صورت و ایجاد خنده موجب تلطیف صدا و حالت دهی به صدا می گردد. یکی از موضوعات مهم صداپردازی، کیفیت اداء حروف مدی و حالت میمیک صورت در ادای این حروف است.