هدر سایت
- -

اهمیت فن تکرار در اجرای ملودی

تکرار درجات شاخص هر ملودی موجب تغییر بافت موسیقایی ملودی و موجب تنوع در آن می شود.