هدر سایت
- -

اهمیت نت های چهارم و پنجم هر مقام

اهمیت نت چهارم هر مقام بخاطر این است که اگر آن نت اجرا نشود در واقع جنس موسیقایی مقام تشکیل نشده است لذا نغمه ای نیز پدید نمی آید. اهمیت نت پنجم نیز بخاطر این است که وضعیت دو جنس موسیقایی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند را مشخص می کند. یا نت پنجم، متصل یا منفصل و یا متداخل با جنس اول می باشد. لذا شناخت هر دو فاصله صوتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.