هدر سایت
- -

اهمیت وقف و وصل

اقراء همراه با افهام است و قاری باید به نحوه وقف و وصل خود دقت کند.