هدر سایت
- -

اهمیت کسب آگاهی های تخصصی برای تلاوت

اهمیت کسب آگاهی های تخصصی برای تلاوت

 

مطرح شده در جلسه ۸ دی ماه ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم