هدر سایت
- -

اهمیت کم کردن شدت و ولوم صدا

یکی از مؤلفات مهم کیفی در ایجاد ظرافت در صدا، کم کردن شدت و ولوم صدا است.