هدر سایت
- -

اولین اصل تلحین

اولین اصل در تلحین، رعایت اصل صحت است. اجرای سالم و بدون ناکوکی اولین مؤلفه هر اثر موسیقایی است. پس از اجرای سالم، نوبت به ایجاد زینتهای صوتی خواهد رسید.