هدر سایت
- -

اولین ضابطه اصالت در تلاوت

در تلاوت قرآن، ابتدا اصالت با لفظ، سپس صوت و سپس با لحن است