هدر سایت
- -

اولین مرحله پردازش صدا

اولین مرحله و از مهمترین مراحل پردازش صدا، تلفظ صحیح مصوتهای کوتاه و کشیده است.