هدر سایت
- -

اولین مرحله یادگیری ردیف ها

اولین مرحله یادگیری ردیف ها، اجرای ردیف ها به صورت مدرسه ای است. در فرم مدرسه ای یا کلاسیک، ملودی به صورت ساده و قابل فهم و با توجه به عوامل اصلی در ساختار اجرا می شود. توجه نشان دادن به ردیف مدرسه ای موجب تسلط، درک بهتر اجرای ملودی، رفع ایرادات و نواقص می گردد. همچنین یکی از مهمترین ویژگی های ردیف مدرسه ای اجرای قابل پیش بینی بودن ردیف ها است.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید