هدر سایت
- -

بخش های حلیه القرائت

قرائت مربوط به حوزه کیفیت خواندن و خوانش الفاظ است. بر همین اساس حلیه القرائت شامل سه بخش است:

الف): حسن الاداء

ب): تلطیف در اداء (عدم فشار و تکلف در اداء)

ج): اعطاء حق و و وزن حرف