هدر سایت
- -

بکارگیری سکوتهای فنی

 بکارگیری سکوتهای فنی یکی از نقاط متمایزکننده اسلوب تحقیق و تدویر است. گاهاً از عنوان ویرگول نیز برای این عنوان استفاده می شود. بکارگیری سکوت، هم جنبه موسیقایی و هم جنبه معنامحوری در تلحین دارد.