هدر سایت
- -

بیان و کیفیت خوانش کلمات

بیان و کیفیت خوانش کلمات یکی از مؤلفات لفظی در قرائت تخصصی است که در سبک شناسی تلاوت نیز مورد بررسی قرار می گیرد. بیان کلمات باید دارای ظرافت باشد تا احساسات ایجاد کند. همچنین کیفیت بیان کلمات زمانیکه با ظرافت همراه باشد، موسیقایی و هنری محسوب می شود.کیفیت خوانش و بیان موسیقایی کلمات از نشانه های هوش موسیقایی است.