هدر سایت
- -

تأکید بر قسمت های مطلوب صدا

تأکید بر قسمت های مطلوب صدا در حین اجرا از نکات بسیار مهم خوانندگی است زیرا احساسات واقعی حواننده بروز پیدا کرده و زمینه خلاقیت هنری وی فراهم می گردد.