هدر سایت
- -

تأکید بر منطقه مطلوب صدا

آن چیزی که در هنر خوانندگی مورد تأکید است آن است که خواننده بر آن قسمتی از صدای خود اصرار کند که بتواند احساسات خود را بروز دهد.