هدر سایت
- -

تجوید ابزار مهم لحن

تجوید از مسائل و ابزارهای مهم لحن در تلاوت قرآن است زیرا بخشی از لحن از لفظ و کیفیت آن تشکیل شده است.