هدر سایت
- -

تجوید ارزشمند

تجویدی که منجر به زیبایی و جذابیت اجرا شود دارای ارزش است. تجویدی که موجب تکلف در ادا و افت قدرت تنغیم شود، از ارزش فنی کافی برخوردار نیست.