هدر سایت
- -

تحرک در ترتیل

استفاده بیشتر از درجات صوتی و تحریرها از عوامل مهم تحرک در ترتیل است.