هدر سایت
- -

تحریرها ابزار تنغیم هستند

یکی از ابزارهای ملودی سازی (تنغیم) در نغمات، استفاده از تحریرهای مختلف می باشد. با توجه به اینکه هر تحریر از مجموعه اصواتی تشکیل شده است که آن اصوات نیز تا حدودی قابل کشش و تکرار هستند لذا می توان از همین کشش و تکرار اصوات تشکیل دهنده یک تحریر، ملودی سازی و تنغیم نمود.