هدر سایت
- -

تحریرها در ترتیل

فاصله بین تحریرها نباید زیاد باشد. فاصله انداختن بین تحریرها، آن را از اسلوب صحیح خود در ترتیل خارج می کند.