هدر سایت
- -

ترتیل به سه نوع تقسیم می شود :

– ترتیل به سه نوع تقسیم می شود. هر نوع از ترتیل ها دارای پارمترهای کیفی لحنی می باشند که باید در جای خود به صورت کامل به آن پرداخته شود:

ترتیل نماز – در یک دانگ اجرا می شود. این دانگ معمولاً در صدای صحبت کردن و یا مقداری پایین تر از آن اجرا می شود. این دانگ در دانگ های اصوات پایین می باشد.

ترتیل معمولی و مرسوم – این ترتیل در حد یک اکتاو اجرا می شود. شرط کیفی ترتیل های معمولی به وجود تحریرها و تحرک های لحنی می باشد. چون مقدار دانگ صدا و انتقالات صوتی در این تلاوت محدود است لذا باعث یکنواختی آن خواهد شد. لذا باید برای رفع یکنواختی تلاوت از تحریرها استفاده کرد.

ترتیل حرفه ای – این ترتیل در حد دو اکتاو اجرا می شود. در این نوع ترتیل از ترکیبات لحنی، انتقالات صوتی مختلف و … استفاده می شود. برای مثال ترتیل مشاری العفاسی در این درجه کیفی اجرا می شود.