هدر سایت
- -

تشخیص حروف مجهوره

برای تشخیص حروف مجهوره می توان از سه راه استفاده کرد:

الف: گذاشتن دست بر روی سیب گلو

ب: گذاشتن انگشتان در دو گوش

ج): گذاشتن دست بر روی گیجگاه