هدر سایت
- -

تعدادی از اسلوب های در سبک شناسی

تعدادی از اسلوب هایی که در سبک شناسی مطرح است به شرح زیر می باشد:

الف): ردیف و چیدمان لحنی تلاوت

ب): روش اوج گیری در تلاوت

ج): قفلات لحنی و مباحث کیفی مربوط به آن

د): فرم تحریرها و مباحث مربوط به آن

ذ): فرم و شکل استفاده از نغمات (اصلی، فرعی، مرکب)

ر): مسائل مربوط به وقف و ابتدا و تبعیت از مکتبی خاص

ز): طنین صدا و …..