هدر سایت
- -

تعددیه المقامات

اجرای سه جنس موسیقایی در یک جمله موسیقایی تحت عنوان تعددیه المقامات شناخته می شود. تعددیه المقامات از فنون مهم تلوین است.